Welsh Medium Schools Cluster- Bridgend

| November 26, 2007 | 13 Comments 

“Bore da!!”  Just the start of a facinating day…

Another “First” for me. I have done a lot of work now with children and adults who communicate regularly with each other in a language other than English. I have always thought, though, that one of the most fascinating, expressive and mysterious languages I have ever encountered, a language I have close to NO understanding of, is spoken, not in some far away distant land, but just over the narrow stretch of water from where I live. Welsh.

I had the great privilege of working with teachers in the Welsh speaking schools of Bridgend today.
Teachers from Ysgol Bro Ogwr, Ysgol Cynwyd Sant, Ysgol Cwm Garw, and Ysgol y Ferch o’r Sgêr.

We are going to try an experiment and Blog in both English and Welsh :::::::::::>

Wedi mwynhau a dysgu llawer mewn awyrgylch ymlaciol a llawn hwyl. Mae’r gem yn wych.

A really enjoyable experience -in a relaxed and entertaining atmosphere!Loads of ideas! The game is fantastic.

John and Pete

Ffordd arbennig o ddal sylw plant y dosbarth. Nifer o syniadau gwreiddiol yn addas i bob oedran. Diolch am y cyflwyniad diddorol yma!

A unique way of grabbing the attention of the class. Many original ideas which are appropriate for every age. Thank you for this interesting presentation!

Jenny Davies
Ysgol Gymraeg Bro Ogwr.

Bydd y rhaglen yn wych ar gyfer ysbrydoli’r disgyblion i ysgrifennu’n greadigol, i ddatrys problemau, i wneud gwaith pâr, grwp a dosbarth ac i fwynhau a gwella’u sgiliau TGCh. Bydd y raglen yn arwain at waith Thesawrws fel bod y plant yn gallu disgrifio’r golygfeydd i’w llawn botensial. Gwych ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg! Cyflwyniad gwych gan Tim.

We’re quite sure that Myst will prove to be brilliant for creative writing, problem solving, paired work, group and whole class activities and opportunity to develop and enjoy ICT skills. The program will lead to Thesaurus work so that the pupils will be able to describe, to their full potential, the excellent graphics. An excellent resource for Welsh medium schools. A brilliant presentation. Thanks!

Sian Phillips

Syniadau arbennig ar gyfer ysgrifennu creadigol – yn enwedig sut i ysgogi plant i ysgrifennu yn y ddwy iaith. Ffordd gwych o ddysgu ac addysgu trwy ‘chwarae gemau’. Mae gan Tim Rylands bersonoliaeth unigryw sydd yn medru ysgogi athrawon a disgyblion fel ei gilydd. Gwych!

Excellent ideas for creative writing – especially how to inspire children to write in both languages. Fantastic way to learn through ‘game play’. Tim Rylands has a unique peronality that is able to motivate and inspire pupils and teachers alike. Brilliant!

Rhian, Dewi a Rebecca

Adnodd wych i ysbrydoli plant yn eu gwaith ysgrifenedig a llafar. Cyflwynydd bywiog a dychmygol dros ben.

Excellent resource to inspire written and oral work. A lively and enthusiastic presentation.

ysgol cwm garw

Edrychais ar y rhaglen neithiwr heb ddeall llawer amdano ac, i ddweud y gwir, wedi bod yn ‘frustrated’ iawn. Ar ôl hanner awr gyda Tim, rydw i, nawr, gweld y rhaglen trwy llygaid newydd. Y syniad o ddisgrifio golygfeydd, defnyddio synhwyrau, ac ati, yn wych! Diolch yn fawr.

I looked at the programme last night and, to tell you the truth, didn’t understand very much about it and felt very frustrated, as I am not a great fan of computer games. However, after half an hour with Tim, this morning, I now see the programme through new eyes. The ideas presented about describing scenes and using one’s senses, etc are excellent. Thank you very much.

Vicky Waters

Nifer o syniadau arbennig ar gyfer addysgu yn y dosbarth. Wrth gael fy nghyflwyno i’r gem gwelais y potesial sydd ganddo o rhan cyflwyno profiadau a syniadau newydd i fi fel athro ac i fy nosbarth. Diolch yn fawr iawn!

Loads of brilliant ideas for teaching in the classroom. By being introduced to the game i saw the massive potential this game has for introducing new experiances and ideas to me as a teacher and for my class. Many, many thanks!

Aled ap Iwan
Ysgol Gymraeg Bro Ogwr

Adnodd cyffrous sydd yn addas ar gyfer pob oedran. Syniadau arbennig o dda sydd yn apelio at ddychymyg y plant. Diolch yn fawr!

Exciting resource which is suitable throughout the ages. Excellent ideas that appeal to the pupils imagination. Thank you very much!

Mari ac Ian

Cwrs defnyddiol, diddorol a unigryw. Yr amser wedi hedfan – doedden ni ddim wedi treulio’r dydd yn gwylio’r cloc!! Edrych ymlaen at yfory a gweld Tim yn gweithio gyda’r plant.

A useful, interesting and very unique course. The time has flown – we didn’t spend our time clock watching!! Looking forward to tomorrow and seeing Tim working with the children.

Anne Marie +Ruth

Fe fydd yr adnodd yn fodd gyffroes o symbylu defnydd iaith – ar lafar – yn y Gymraeg a’r Saesneg. Credaf y bydd yn ddefnyddiol ar gyfer hybu ysgrifennu estynedig ymhlith disgyblion sy’n gyndyn o fynegi eu syniadau a’u sylwadau ar bapur. Rwyn falch iawn i mi fynychu’r seswn yn y bore – roedd y mewnbwn yn cynnig nifer fawn o syniadau ac arddulliau i hybu ysgrifennu creadigol.
Rwy’n edrych ymlaen at weld Tim wrth ei waith yn y dosbarth yfory. Yr hyn sy’n amhrisiadwy ynglyn a’r adnodd yw’r ffaith y gellid ei ddefnyddio drwy gyfrwng unrhyw iaith. Mae hyn yn fanteisiol i ysgolion Cyfrwng Cymraeg.
Rwy’n hoffi’r syniad o’r pennaeth yn ysgrifennu llythr at y dosbarthiadau “gwarthus ein bod yn defnyddio gemau DVD – angen basio hyn”!! Bendant am wneud rhywbeth tebyg i hyn.

This resource is an exciting tool to promote the use of oral and written language in both English and Welsh. I believe the resource will be useful in developing extended writing with children that are reluctant to express themselves through writing.
I am pleased to have had the opportunity to attend this mornings session. The input outlined many ideas and techniques that could be implimented within a classroom
situation.
I’m looking forward to observing Tim at work within a classroom tomorrrow. The priceless element of this resource is that it can be used through the medium of many languages. This is advantageous to us as school in the welsh medium sector.
I like the idea of the head teacher sending a letter to the classes .
I will do something simular to this!

Ann Williams

Gwefreiddiol!
Ysbrydoliaeth ansbaradigaethus ar gyfer ysgrifennu estynedig i bob oedran! Roedd MYST yn hawdd i’w ddefnyddio ac yn amlwg yn mynd i fod yn adnodd amhrisadwy yn ein hysgol.
Mwynhad llwyr i’r athro a’r disgyblion sydd yn cynhyrchu gwaith traws-gwricwlaidd o’r safon uchaf.
Llwyddodd Tim i drosglwyddo ei frwdfrydedd i ni am MYST ~ mae’n amlwg mae ganddo ddawn i agor meddyliau plant.

Diolch yn fawr Tim – Rwyt ti’n seren!

Thrilling!
Fantastic inspiration to aid extended writing for all ages! MYST was easy to use and will be an invaluable resource in our school. Total enjoyment for teacher and pupil that produces work of the highest standard.
Tim succeeded in transferring his enthusiasm about MYST to us ~ it is clear that he has a gift to unlock children’s minds.

Thank you Tim – you’re a star!

Sonia a Sarah Gwen

Well done, and thank you, to Peter Price, Ian Thomas, Mari Thomas, Sian Phillips, Aled ap Iwan, Sarah Proctor, Jenny Davies, Ann Williams, Dewi Owen, Rhian Evans, Rhodri J Evans, Peter Williams, Sarah Gwen Davies Richards, Rebecca Morgan, Mike Webb, Anne Marie Roderick, Sonia Gatt, Rhian Cornish, Pam Williams, Vicky Waters, Ruth Davies,  and John Mason, for a fun, bi-lingual day.

For some more Welsh, try visiting the Welsh language site for Ngfl HERE or Cynnal or the delightful BBC Tacteg site.

We ended the day making a glorious cacophony of a soundtrack. It is definitely “more enthusiasm than accuracy” but if you are mad enough to want to watch, read on. YOU WERE WARNED!

Of all the times I have ever seen and heard that done… that was…
One of them!!! 🙂

Category: 1) Events and Training days

Comments (13)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Anne Marie +Ruth says:

  Cwrs defnyddiol, diddorol a unigryw. Yr amser wedi hedfan – doedden ni ddim wedi treulio’r dydd yn gwylio’r cloc!! Edrych ymlaen at yfory a gweld Tim yn gweithio gyda’r plant.

  A useful, interesting and very unique course. The time has flown – we didn’t spend our time clock watching!! Looking forward to tomorrow and seeing Tim working with the children.

 2. Mari ac Ian says:

  Adnodd cyffrous sydd yn addas ar gyfer pob oedran. Syniadau arbennig o dda sydd yn apelio at ddychymyg y plant. Diolch yn fawr!

  Exciting resource which is suitable throughout the ages. Excellent ideas that appeal to the pupils imagination. Thank you very much!

 3. Aled ap Iwan says:

  Nifer o syniadau arbennig ar gyfer addysgu yn y dosbarth. Wrth gael fy nghyflwyno i’r gem gwelais y potesial sydd ganddo o rhan cyflwyno profiadau a syniadau newydd i fi fel athro ac i fy nosbarth. Diolch yn fawr iawn!

  Loads of brilliant ideas for teaching in the classroom. By being introduced to the game i saw the massive potential this game has for introducing new experiances and ideas to me as a teacher and for my class. Many, many thanks!

  Aled ap Iwan
  Ysgol Gymraeg Bro Ogwr

 4. Vicky Waters says:

  Edrychais ar y rhaglen neithiwr heb ddeall llawer amdano ac, i ddweud y gwir, wedi bod yn ‘frustrated’ iawn. Ar ôl hanner awr gyda Tim, rydw i, nawr, gweld y rhaglen trwy llygaid newydd. Y syniad o ddisgrifio golygfeydd, defnyddio synhwyrau, ac ati, yn wych! Diolch yn fawr.
  I looked at the programme last night and, to tell you the truth, didn’t understand very much about it and felt very frustrated, as I am not a great fan of computer games. However, after half an hour with Tim, this morning, I now see the programme through new eyes. The ideas presented about describing scenes and using one’s senses, etc are excellent. Thank you very much.

 5. ysgol cwm garw says:

  Adnodd wych i ysbrydoli plant yn eu gwaith ysgrifenedig a llafar. Cyflwynydd bywiog a dychmygol dros ben.
  Excellent resource to inspire written and oral work. A lively and enthusiastic presentation.

 6. Syniadau arbennig ar gyfer ysgrifennu creadigol – yn enwedig sut i ysgogi plant i ysgrifennu yn y ddwy iaith. Ffordd gwych o ddysgu ac addysgu trwy ‘chwarae gemau’. Mae gan Tim Rylands bersonoliaeth unigryw sydd yn medru ysgogi athrawon a disgyblion fel ei gilydd. Gwych!

  Excellent ideas for creative writing – especially how to inspire children to write in both languages. Fantastic way to learn through ‘game play’. Tim Rylands has a unique peronality that is able to motivate and inspire pupils and teachers alike. Brilliant!

 7. Jenny Davies says:

  Ffordd arbennig o ddal sylw plant y dosbarth. Nifer o syniadau gwreiddiol yn addas i bob oedran. Diolch am y cyflwyniad diddorol yma!

  A unique way of grabbing the attention of the class. Many origional ideas which are appropriate for every age. Thank you for this interesting presentation!

  Jenny Davies
  Ysgol Gymraeg Bro Ogwr.

 8. Sian Peter says:

  Am sylw arbennig! Da iawn chi.

  What an inspiring comment.

 9. John and Pete says:

  Wedi mwynhau a dysgu llawer mewn awyrgylch ymlaciol a llawn hwyl. Mae’r gem yn wych .
  A really enjoyable experience -in a relaxed and entertaining atmosphere!Loads of ideas! The game is fantastic.

 10. Sian Phillips says:

  Bydd y rhaglen yn wych ar gyfer ysbrydoli’r disgyblion i ysgrifennu’n greadigol, i ddatrys problemau, i wneud gwaith pâr, grwp a dosbarth ac i fwynhau a gwella’u sgiliau TGCh. Bydd y raglen yn arwain at waith Thesawrws fel bod y plant yn gallu disgrifio’r golygfeydd i’w llawn botensial. Gwych ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg! Cyflwyniad gwych gan Tim.

  We’re quite sure that Myst will prove to be brilliant for creative writing, problem solving, paired work, group and whole class activities and opportunity to develop and enjoy ICT skills. The program will lead to Thesaurus work so that the pupils will be able to describe, to their full potential, the excellent graphics. An excellent resource for Welsh medium schools. A brilliant presentation. Thanks!

 11. Sonia a Sarah Gwen says:

  Gwefreiddiol!
  Ysbrydoliaeth ansbaradigaethus ar gyfer ysgrifennu estynedig i bob oedran! Roedd MYST yn hawdd i’w ddefnyddio ac yn amlwg yn mynd i fod yn adnodd amhrisadwy yn ein hysgol.
  Mwynhad llwyr i’r athro a’r disgyblion sydd yn cynhyrchu gwaith traws-gwricwlaidd o’r safon uchaf.
  Llwyddodd Tim i drosglwyddo ei frwdfrydedd i ni am MYST ~ mae’n amlwg mae ganddo ddawn i agor meddyliau plant.

  Diolch yn fawr Tim – Rwyt ti’n seren!

  Thrilling!
  Fantastic inspiration to aid extended writing for all ages! MYST was easy to use and will be an invaluable resource in our school. Total enjoyment for teacher and pupil that produces work of the highest standard.
  Tim succeeded in transferring his enthusiasm about MYST to us ~ it is clear that he has a gift to unlock children’s minds.

  Thank you Tim – you’re a star!

 12. Ann Williams says:

  This resource is an exciting tool to promote the use of oral and written language in both English and Welsh. I believe the resource will be useful in developing extended writing with children that are reluctant to express themselves through writing.
  I am pleased to have had the opportunity to attend this mornings session. The input outlined many ideas and techniques that could be implimented within a classroom
  situation.
  I’m looking forward to observing Tim at work within a classroom tomorrrow. The priceless element of this resource is that it can be used through the medium of many languages. This is advantageous to us as school in the welsh medium sector.
  I like the idea of the head teacher sending a letter to the classes .
  I will do something simular to this!

 13. Ann Williams says:

  Fe fydd yr adnodd yn fodd gyffroes o symbylu defnydd iaith – ar lafar – yn y Gymraeg a’r Saesneg. Credaf y bydd yn ddefnyddiol ar gyfer hybu ysgrifennu estynedig ymhlith disgyblion sy’n gyndyn o fynegi eu syniadau a’u sylwadau ar bapur. Rwyn falch iawn i mi fynychu’r seswn yn y bore – roedd y mewnbwn yn cynnig nifer fawn o syniadau ac arddulliau i hybu ysgrifennu creadigol.
  Rwy’n edrych ymlaen at weld Tim wrth ei waith yn y dosbarth yfory. Yr hyn sy’n amhrisiadwy ynglyn a’r adnodd yw’r ffaith y gellid ei ddefnyddio drwy gyfrwng unrhyw iaith. Mae hyn yn fanteisiol i ysgolion Cyfrwng Cymraeg.
  Rwy’n hoffi’r syniad o’r pennaeth yn ysgrifennu llythr at y dosbarthiadau “gwarthus ein bod yn defnyddio gemau DVD – angen basio hyn”!! Bendant am wneud rhywbeth tebyg i hyn.

Leave a Reply